Statistikk

I Norge finnes det lite statistikker for stalking. Det fins statistikker for vold i nære relasjoner. I mangel av gode norske undersøkelser har vi derfor valgt å vise til statistikker som er utarbeidet etter en stor landsdekkende undersøkelse lagt fram i USA i 2011. Basert på våre erfaringer, mener vi at dette er overførbart til norske forhold.

I det siste tiåret har stalking  fått større anerkjennelse som et problem som berører både kvinner og menn. Mye av det vi har lært om forfølging er basert på studier av partnervold og spesielle befolkningsgrupper, for eksempel studenter (Fisher et al., 2000). I de senere årene har teknologiske fremskritt økt dramatisk de tilgjengelige alternativene for kommunikasjon mellom mennesker. Mindre kjent er i hvilken grad nyere teknologi (f.eks tekstmeldinger, e-post, direktemeldinger) har blitt brukt til å  forfølge og trakassere andre. Videre er det få nyere nasjonale statistikker for stalking (Basile, Swahn, Chen & Saltzman, 2006; Baum, Catalano, Rand, og Rose, 2009).
Den følgende statistikken er basert på levetid og 12 måneders erfaringer med stalking blant kvinner og menn i USA, deriblant kjennetegn for stalking, info om denne typen gjerningsmenn, antall og kjønn av gjerningsmennene, og alder ved tidspunktet for den første opplevelsen av stalking.

Utbredelse av Stalking

Omtrent 1 av 6 kvinner (16,2%) i USA har opplevd forfølgelse på et tidspunkt i livet hvor hun har følt redsel eller trodd at hun eller noen nær henne ville bli skadet eller drept som et resultat (tabell 3.1). 2 Dette tilsvarer ca 19.3 millioner voksne kvinner i USA. Ca 4%, eller rundt 5,2 millioner kvinner, ble forfulgt i løpet av de siste 12 månedene før denne undersøkelsen ble gjennomført. Omtrent 1 av 19 menn (5,2%) i USA (om lag 5,9 millioner) har opplevd forfølgelse på et punkt i løpet av livet sitt hvor han følte seg veldig redd eller trodde at han eller noen nær ham ville bli skadet eller drept som et resultat, og 1,3% av mennene (ca. 1,4 millioner) rapporterte at de ble forfulgt i de 12 månedene denne undersøkelsen varte.

Taktikker som benyttes av Stalkere

En rekke taktikker ble brukt til å forfølge ofrene. Mer enn tre  fjerdedeler av kvinnelige stalking-ofre (78,8%) rapporterte at de mottok uønskede telefonsamtaler, inkludert stemme-eller tekstmeldinger, eller at noen ringte og la på (figur 3.1).

Mer enn halvparten av kvinnelige ofre (57,6%) rapporterte å bli kontaktet hjemme eller på jobb, og mer enn en tredjedel (38,6%) ble overvåket, i form av avlytting, tracking eller video. Tilsvarende rapporter viser at om lag tre fjerdedeler av mannlige ofre (75,9%) mottok uønskede telefonsamtaler, tale- eller tekstmeldinger, eller at noen ringte og la på (figur 3.2). Litt under halvparten (43,5%) rapporterte om at de ble kontaktet av gjerningsmannen hjemme eller på jobb. Nesten en tredjedel av mannlige ofre (31,0%) rapporterte å være iakttatt, fulgt, eller sporet.

Type gjerningsmann

For både kvinnelige og mannlige ofre, ble stalking ofte begått av personer de visste hvem var eller de hadde et forhold til. To tredeler av de kvinnelige ofrene for stalking (66,2%) rapporterte stalking av en nåværende eller tidligere intim partner, og nesten en fjerdedel (24,0%) rapporterte stalking av en bekjent (figur 3.3). En av 8 kvinnelige ofre (13,2%) rapporterte stalking av en fremmed.

Omtrent 4 av 10 mannlige stalking ofre (41,4%) rapporterte at de hadde blitt forfulgt av en intim partner i livet sitt, med en tilsvarende andel som indikerer at de hadde blitt forfulgt av en bekjent (40,0%) (figur 3.4). Nesten en femtedel av mannlige ofre (19,0%) rapporterte stalking av en fremmed og 5,3% rapporterte at de ble forfulgt av et familiemedlem.

Antall overgripere

Flertallet av både kvinner og menn rapporterte at de opplevde og bli stalket fra en gjerningsmann i sin levetid, 76,0% og 82,2%, henholdsvis (figur 3.5). Omtrent 1 av 6 kvinnelige ofre (17,0%) opplevde forfølging av to gjerningsmenn, og 1 av 14 (7,1%) hadde opplevd forfølgelse av tre eller flere gjerningsmenn. Blant menn var det ca 1 av 10 (9,6%) som opplevde stalking av to gjerningsmenn.

Sexuelle overgripere

Blant kvinnelige stalking ofre, var det  82,5%  som rapporterte å blir forfulgt av kun mannlige overgripere, 8,8% rapporterte bare kvinnelige overgripere, og 4,6% rapporterte å ha blitt forfulgt  av både mannlige og kvinnelige overgripere (data ikke vist). Blant mannlige stalking ofre, var det nesten halvparten (44,3%) som rapporterte å være forfulgt av bare mannlige overgripere mens en tilsvarende andel (46,7%) oppga å bli forfulgt av bare kvinnelige overgripere. Ca 1 av 18 mannlige stalking ofre (5,5%) rapporterte å ha blitt forfulgt av både mannlige og kvinnelige overgripere i sitt liv (data ikke vist).

Mer enn halvparten av kvinnelige ofre og mer enn en tredjedel av mannlig ofre for stalking indikerte at de ble forfulgt  før de fylte 25 år (figur 3.6 og 3.7).  1 av 5 kvinnelige ofre og 1 av 14 mannlige ofre hadde opplevd stalking mellom 11 og 17 års alderen. For både kvinnelige og mannlige ofre for stalking rapporterte en fjerdedel (28,5% og 29,6%, henholdsvis)  at de ble utsatt for stalking første gang mellom 25 til 34 års alderen.

Legg igjen en kommentar...