Stalking på Arbeidsplassen

I følge statistikker fra USAs arbeids departement, er drap den største dødsårsaken for kvinner i arbeidslivet, og en av de største årsakene for dødsfall blant menn. Mange av disse dødsårsakene er et resultat av Stalking. Studier har vist at en av seks forbrytelser i USA forekommer på arbeidsplassen, dette er da også iberegnet for ca. 1 million forbrytelser i året. Det er et faktum at Stalking på arbeidsplassen er ganske nytt problem for bedrifter.

Mange ledere og veiledere har ikke den kunnskapen eller erfaringen for å kunne reagere på faren og kan ikke gi råd, forståelse eller beskyttelse som ofrene trenger.

I følge Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelse fra 2009 er det 4 % som har blitt utsatt for vold på arbeidsplassen de siste 12 måneder i Norge. Dette er ca. 100.000 arbeidstagere. 3 % oppgir at de har blitt utsatt for trusler om vold de siste 12 måneder. 3 % oppgir at de har blitt utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet, kommentarer eller lignende et par ganger i måneden eller mer.

De fem mest utsatte bransjene i Norge er:

 • Helse og sosial, som sykehus, psykiatri, sosial tjenester, barnevern, hjemmetjenesten.
 • Offentlig administrasjon, som politi, kriminalomsorgen, trygdetjenester, kommunale parkeringsvakter.
 • Undervisning
 • Hotell og Restaurant
 • Transport, som taxi, buss, trikk, t-bane og tog.

Stalking eller uønsket oppmerksomhet kan ha flere alvorlige konsekvenser for offeret og deres kollegaer. Selv om det er sjeldent så kan resultatet være alvorlige psykiske eller fysiske skader for alle som er direkte eller indirekte involvert.

Resultatet av Stalking kan ha en ødeleggende innvirkning på arbeidsutførelsen, ikke bare for offeret men også dem de jobber med. Ca. 15 % av alle drap på arbeidsplassen har en direkte forbindelse med Stalking. Ledere og veiledere i de fleste bedrifter sier at de informerer sine ansatte på hvordan unngå seksuell trakassering, men veldig få ledere og veiledere informerer sine ansatte angående vold på arbeidsplassen og spesielt Stalking problematikk.

Effekten av Stalking

Fysiske skader, kan være slagskader, bitemerker og sår, brudd, hodepine, bevisstløshet, indre skader og tannskader.

Psykiske skader, kan være søvnløshet, angst og redsel, depresjon, utrygghet og konsentrasjonsvansker, og i ytterste konsekvens post-traumatisk stress syndrom (PTSS).

Sosiale konsekvenser, kan være isolasjon, tap av selvtillit og følelser av mindreverd, følelse av å stå utenfor arbeidsplassen og andre sosiale felleskap, vanskeligheter med å etablere og opprettholdelse av sosiale relasjoner.

For å kunne forstå hvordan effekten av Stalking kan ha på produktiviteten, er det viktig å forstå årsaken og deretter se hvordan organisasjoner kan hjelpe de ansatte med disse problemene.

Arbeidsplassen kan påvirkes på en rekke måter, noen av disse kan være

 • Sykefraværet øker for offeret og eventuelt en tredjepart. Dette trenger ikke nødvendigvis å være fysisk sykdom da Stalking som oftest mest går på det psykiske.
 • Problemer med å ta igjen tapt arbeid, konsentrasjons problemer.
 • Redusert produktivitet på grunn av forstyrrelser på arbeidsplassen, f.eks. telefonsamtaler, tilstedeværelse fra Stalkeren.

Vold og trusler versus trakassering

Vold og trusler kan skje som en enkelthendelse, mens trakassering er negative handlinger som vanligvis går over lengere tid. I tillegg foregår trakassering blant mennesker som allerede kjenner hverandre, mens vold og trusler kan forekomme mellom kjente og mellom ukjente mennesker.

Vold og trusler kan være ansikt til ansikt, på telefon, skriftlig eller gjennom ulike elektroniske medier, som Facebook, Twitter, Linkedin o.l.

Forebyggende tiltak

Den beste måten å redusere mulighetene for trakassering på arbeidsplassen er at HMS, HR og ikke minst bedriften sørger for at deres ansatte har den forståelse som er nødvendig for å kunne forholde seg til potensielle problemer, som kan resultere i en Stalking situasjon.

Virkningen av en Stalking situasjon reduseres når bedriften

 • Utvikler og håndhever strenge retningslinjer om hva som utgjør upassende oppførsel og trakassering på arbeidsplassen, enten av kunder eller medarbeidere.
 • Utvikle en prosess for å håndtere aggressive eller opphissede enkeltpersoner og for rapportering av klager, mistenkelig oppførsel og kritiske hendelser.
 • Gjennomgå retningslinjer jevnlig og sørge for at endringer gjøres etter hver kritisk hendelse.
 • Utdanne ledere, HMS ansvarlig, vernepliktige, HR ansvarlige om mobbing og Stalking atferd og hva de trenger å gjøre i slike situasjoner.

Det er avgjørende at de ansatte ikke blir dømt for overreagerende rapportering hvis de rapporterer noe som de tror kan være trivielt. Det er bedre å rose den enkelte for å være oppmerksom, heller enn å reparere skaden som kan ha oppstått dersom hendelsen ikke ble rapportert.

Viktigst av alt, ÅPENHET

Usikker på om du har en stalker?

Et unikt hjelpemiddel for å kunne identifisere stalking, er en initialanalyse som er GRATIS, og du finner den her:

Initialanalyse for stalking

 

Legg igjen en kommentar...