Hva er stalking?

Stalking er både et nytt og et gammelt fenomen. Det har nok alltid forekommet, men i vår tid med hundrevis av  kommunikasjonsmetoder, sosiale medier, Internet og informasjonsflyt – er vi langt mer sårbare enn noensinne.

En stalker er en person med en besettelse for en annen person – en besettelse basert på enten hat eller kjærlighet. Men i begge tilfeller er fellesnevneren at stalkeren ikke aksepterer et nei, eller forstår en avvisning – og nekter og «slippe» taket”.

 

Stalking kan håndteres

For oss er det av største viktighet å påpeke at: Stalking er en identifiserbar, målbar og forutsigbar adferd. Stalking, eller uønsket oppmerksomhet, er for mange vanskelig å forholde seg til. Stalking er ikke like synlig som et innbrudd eller en ulykke og Politiet kan sjeldent gjøre noe før synderen bryter loven. Stalking er ofte mer et psykologisk angrep og en belastning for både den det gjelder, familie, venner og arbeidsgiver og er dermed vanskelig å bevise ovenfor andre. I Norge har vi per i dag heller ingen lov mot Stalking, slik som både Sverige og Danmark har.

Det er vanskelig å forklare nøyaktig hva stalking egentlig er. En av årsakene til dette, er at metodene og verktøyene kan variere litt fra stalker til stalker.

Stalking er på en måte mer en beskrivelse av et ATFERDSMØNSTER enn noe annet.

Stalking kan bestå av flere typer atferd, som; å regelmessig ta kontakt, sende gaver og blomster, til ren forfølgelse/overvåkning, trusler, sjikane og i enkelte tilfeller vold. Felles for dette er at atferden oppleves som plagsom, skremmende og invaderende for den som utsettes for dette.

 

Stalking har flere definisjoner

“To pursue, quarr or prey stealthily” –
Webster`s Dictionary

“Every person who wilfully, maliciously and repeatedly follows or harasses another person, and who makes a credible threat with the intent to place that person in reasonable fear for his/her safety or of his/her immediate family – is guilty of the crime of stalking.”
– California penal Code 646.9a

Denne bestemmelsen fra California, er grunnlaget for mange av de stalkinglovene som finnes i andre land (Sverige, England, Danmark, Australia, Sveit,s med flere). Dette er også den første rene lovbestemmelsen som går direkte på stalking.

 

Juridiske definisjoner

Vi har ingen anti-stalkinglov i Norge.

Dog kan vi finne aktuelle bestemmelser for eksempel i Straffelovens §33. Her finner vi bestemmeler for det vi kaller kontaktforbud, og dette kan ilegges dersom :

«Den som har begått en straffbar handling, kan ilegges kontaktsforbud når det er grunn til å tro at vedkommende ellers vil

a)      Begå en straffbar handling overfor en annen person
b)    
 Forfølge en annen person, eller
c)     
På annet vis krenke en annens fred»

I tillegg finnes det også andre bestemmelser i straffeloven som kommer til betydning ved handlinger vi ofte ser i stalkingsaker (trusler, sjikane, hærverk, tyveri/innbrudd, vold, etc)

 

Psykologiske definisjoner

Stalking i seg selv, er ingen psykiatrisk eller psykologisk diagnose. Ofte finner vi en del andre psykoser og forstyrrelser hos stalkere, men stalking er mer en atferd enn en lidelse/diagnose.

 

Stalking er en ATFERD

For oss er det av største viktighet å påpeke at:
Stalking er en identifiserbar, målbar og forutsigbar adferd!

Stalkerens metodikk og verktøy vil som sagt kunne variere noe. Men for å identifisere stalking atferd, vil vi se følgende:

 • Vedvarende (forsøk på) kontakt, selv om disse enten avvises eller ignoreres
 • Uønsket og overdreven kontakt via flere medier (oppmøte, telefon, sosiale medier etc)
 • Uinvitert møter opp på bopel, arbeidsplass og lignende
 • Fysisk forfølgelse/overvåking (kjører stadig forbi hjem/arbeidsplass etc)
 • Informasjonssamling om deg, fra andre enn deg selv (venner, familie, sosiale medier)
 • Gaver av «uskyldig» karakter, men med en underliggende mening (seksuelt, parforhold, etc)
 • Sjikane og ryktespredning i ditt eget nettverk
 • Tyveri av ting med affeksjonsverdi og eller «personlige» effekter (undertøy, post, etc)
 • Innbrudd hjemme eller i bilen – ofte uten at noe blir tatt (ting kan like gjerne legges igjen)
 • Hærverk/ødeleggelse av personlige ting/affeksjonsverdi eller betydning for deg og stalkeren (fra tidligere forhold)
 • Sjikane
 • Trusler
 • Vold

Ofte vil atferden nå en slags «besettelse» hos stalkeren. Det er nettopp denne sykelig overdrevne oppmerksomheten stalkeren vier sitt offer, som ofte er den første klare indikatoren på en stalker sak. En stalker er en person med en besettelse for en annen person – en besettelse basert på enten hat eller kjærlighet. Men i begge tilfeller er fellesnevneren at stalkeren ikke aksepterer et nei, eller forstår en avvisning – og nekter å “slippe taket”.

 

Opplever DU noe av dette?

Et unikt hjelpemiddel for å kunne identifisere stalking, er en initialanalyse som er GRATIS, og du finner den HER!