ENDELIG!

Endelig!

Winning-Life-Your-20s

I dag vedtas en lovendring som gjør stalking til et straffebrudd. Straffelovens §266 får et tillegg til «skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd», som fra nå av også gjør stalking til en straffbar handling.

Den nye paragrafen lyder: «Den som gjentatte ganger truer, følger etter, iakttar, kontakter eller gjennom andre sammenlignbare handlinger forfølger en annen på en måte som er egnet til å fremkalle frykt eller engstelse, straffes med fengsel i inntil 4 år»

Teknisk sett er det etpar ledd til i behandlingen av loven, men dette er utvilsomt en seier i anti-stalking arbeidet vi og mange andre har drevet i flere år. Dette føles godt og det er utvilsomt helt nødvendig med en slik lov. For fortsatt rammer stalking 1 av 6 jenter i Norge!

Paragrafen som gjør dette straffbart er snart på plass, men det vil nok – som med alt annet nytt – ta litt tid å lære å bruke dette verktøyet riktig. Ikke minst må det rettspraksis på plass for å teste paragrafen. Vi gleder oss til den første saken og ser frem mot den første dommen på denne paragrafen.

Dette er en god dag, og dette er utvilsomt en god seier over trege politikere, uengasjerte etterforskere og tafatte dommere (vi har møtt dem alle…). Dette slaget vant vi – men som ellers – kriger vinnes sjelden i ett slag. Og dette ER en krig. En krig som føres mot våre mødre, søstre, kjærester, kollegaer, venner og bekjente – hver eneste dag.

Det føles litt stusselig og ikke bare være optimistisk på en slik dag, men som militær vet jeg at det er nettopp etter en seier man er mest sårbar. For mange vil paragrafen i seg selv være en hvilepute, som dysser oss inn i en tanke på at «nå er elt bra – loven er på plass!», Slik er det dessverre ikke. Det er mye som er gjort ulovlig i Norge, men det avskaffer ikke handlingene – det gir bare samfunnet et slags ris bak speilet ift de som fortsatt begår disse handlingene.

En slik lov løser i seg selv lite av de problemene stalkingutsatte står overfor. Men en egen lov/straffebud gjør anti-stalkingarbeidet lettere. Forhåpentligvis mye lettere.

En slik lov på plass medfører på ingen måte at vi anser kampen som vunnet og legger ned arbeidet. Tvert i mot – dette er nettopp tiden for å intensivere og trappe opp anti-stalking arbeidet. Vi vet at 1 av 6 kvinner og 1 av 19 menn fortsatt utsettes for stalking i dag – selv med den nye loven på plass vil nok ikke dette tallet endre seg stort, dessverre. Men en lov setter fokus på problemet, og vi vil etter hvert kunne sette gjerningspersonene på et sted hvor de ikke lenger vil ha muligheten til å stalke! De stalkingutsatte kan få ro fra stalkeren – og en ufattelig viktig «anerkjennelse» på at det de har opplevd – det er IKKE OK!

Til nå har man på mange måter ikke kunnet hjemle stalkingatferden i lovverket godt nok – og mange stalkingutsatte føler dermed at de er alene – uten hjelp og støtte fra de instanser man forventet å få det fra. Det virker som om det de opplever og utsettes for ikke er så ille – og det er ikke engang ulovlig. Det er en merbelastning vi ser i stalkingsaker. DET håper vi denne lovendringen vil rette opp i.

Vi trapper ikke ned, men i dag – akkurat i dag, tillater vi oss en refleksjon over denne ene, men viktige seieren. Og denne seieren har kommet som et resultat av engasjement fra mange. Det er på sin plass her, med en takk til de som har stått i forreste skjoldrekke og tatt de hardeste støytene i dette arbeidet.

En stor takk til Kristin, Camilla, Linda, Lena, Camilla B, Marte, Vegar, Richard, Svein, Kjersti, Miro, William, Kjell, Øystein, Roy, Jostein, Per Jostein, Eivind, Kjetil, Freddy Roy og alle dere 1156 + som ikke kan nevnes ved navn – som så altfor godt vet hva dette dreier seg om.

Gratulerer og tusen takk!

20130308tusen_takk

Norsk forskning på stalking…? Hvorfor det?

research

I Norge har vi i lang tid basert anti-stalking arbeidet på utenlandske studier og undersøkelser. Kanskje var det så lite interesse for dette fenomenet fordi vi alle har «lært» at «stalking kun skjer med kjendiser og da særlig i Hollywood»?

Kjersti Narud sto bak den første norske undersøkelsen rundt stalking. Denne undersøkelsen var viktig i den grad at det er en norsk forskningsrapport med norske intervjuobjekter og som gir norske resultater. I praksis «beviste» undersøkelsen at stalking også foregår i Norge. Og ikke helt uventet – i omtrent samme omfang som i alle de land det er naturlig å sammenligne Norge med. Narud konkluderte med at 1 av 8 kvinner utsettes for stalking. De landene jeg mener det er riktig å sammenligne oss med, ender på rundt 1 av 6. Det er selve definisjonen av stalking som gir litt variasjoner.

Personlig mener jeg at forskjellen mellom tallene på hhv 12,5 % og 16,7 % er i praksis lite interessant. Begge tallene er uansett signifikante og viser at stalking er et fenomen og et problem – også i Norge.

For oss som jobber med anti-stalking og stalking management her i Norge, er dette «gode» nyheter. Gode i den grad at det er tall og empiri som underbygger det vi så langt strengt tatt bare er hevdet fra vår side – nemlig at stalking foregår i Norge – og at det er et samfunnsmessig problem.

Slike undersøkelser gjør det lettere:

  • Å jobbe for en egen anti-stalking lov. Vi har nå tall som synliggjør problemet og omfanget.
  • Å drive informasjonsarbeid til instanser og personer som ikke selv har opplevd stalking og umiddelbart kan identifisere seg med stalkingutsatte og stalkingproblematikken
  • Å la stalkingutsatte vite at det ikke er dem det er noe galt med, at de ikke innbiller seg ting. Stalking finnes, stalking er reelt og stalking er et samfunnsproblem
  • Stalking kan lettere trekkes inn som fenomen, og belyses når man har egne norske undersøkelser som kan underbygge og demonstrere eksistensen av stalking i Norge.
  • Stalking blir stalking og ikke maskert under en rekke andre begrep (vold i nære relasjoner, æreskodekser, kulturforskjell og andre mer eller mindre gode bortforklaringer av fenomenet).

Stalking.no, får flere henvendelser fra Masterstudenter innenfor felt som psykologi, jus, kriminologi, med flere. Dette er viktige oppgaver, og gir svært nyttig informasjon i anti-stalkingarbeidet. Enkelte oppgaver er også knyttet til andre/større forskningsprosjekter, og er derfor viktige på flere nivåer.

anonymous%20interviewVi søker nå etter stalkingutsatte (nåværende eller tidligere), som vil være behjelpelige til informasjonsinnhenting på fagfeltet stalking. Det er kun snakk om å stille til intervjuer, for de ulike prosjektene. All deltagelse er frivillig og 100 % anonymt. Vi kvalitetskontrollerer alle oppgaver og kandidater, før vi legger ut forespørsler for bistand.

Vi har nå tre Masterkandidater som trenger bistand til sine oppgaver.

Vi søker derfor etter dere med erfaring fra stalking som er villige til må hjelpe både dere selv og andre.

Ta kontakt med oss på stalking.no, for formidling av kontakt med kandfidatene.

post@stalking.no

kenneth@risikorespons.no

Advarsel nr. 3

Stalking

”Trond”

Han pleide alltid å presentere seg selv som en inkluderende god leder med en unik egenskap til å få med seg de ansatte, svært motiverende rett og slett.

Hans team fikk stort sett prisen som månedens ansatt på hotellet, og de gangene ett av de to andre teamene stakk av med utmerkelsen var det når en av kundebehandlerne nesten til tross for teamlederen gjorde en ekstra innsats for en kunde. Men Tronds team hadde gjort dette til sin signatur med stå på vilje, ja-mennesker og initiativ til å løse hele problemet for kunden.  Trond var ubestridt den Continue reading →

Besøksforbud synes på mange måter å være den endelige løsningen på stalking, og såkalt «vold i nære relasjoner». Men er det en (god) løsning?

Hva er et besøksforbud?

I juridisk sammenheng, er besøksforbudet et forbud politiet gir en person, hvor denne dermed nektes å kontakte en annen person. Forbudet nyttes for å hindre lovbrudd man ellers kan forvente at vil skje (vold etc.).

Det er politiet som utsteder besøksforbudet, men dette må verifiseres av Tingretten innen 5 dager fra pålegget er gitt. Continue reading →

Hvorfor er Stalking fortsatt et «tabu-tema»?

Stalking
Kjersti Narud, la på tampen av fjoråret frem den første norske stalking-undersøkelsen. Og tro det eller ei – vi er ganske like alle andre land det er naturlig å sammenligne seg med hva gjelder Stalking. Narud konkluderer med at 1 av 8 norske kvinner opplever stalking. For menn er de norske tallene 1 av 25 (ellers i vesten 1 av 19). Continue reading →

Stalking 101

157608366Stalking er et fenomen det kan være vanskelig å forstå – og det er ofte vanskelig for de som ikke har opplevd stalking å forstå hvorfor dette er farlig. De som utsettes for dette, er heller ikke alltid istand til å identifisere dette problemet – og dermed heller ikke få hjelp til å håndtere dette. Det er en del arbeid med «voksenopplæring» som gjenstår. Her er Stalking – leksjon 1. Continue reading →

PolitiIgjen er «partnerdrap» dagsaktuelt i media. Det rapporteres at av de 13 drapene som er registrert hittil i år i Norge, etterforskes hele ni av disse som partnerdrap.

Jeg kjenner ikke alle disse sakene i detalj, men ser klart at noen av den har helt klare elementer av stalkingatferd før drapet. Det har vært et stort fokus på dette med «vold i nære relasjoner». Og det er bra! Men stalking er noe annet enn vold i nære relasjoner. Det setter fokus på volden – stalking starter lenge før det manifesteres i vold. Continue reading →

Stalking hjemmeLa meg bare si det med en gang – denne artikkelen er IKKE ment som en kritikk av politiet – (les hele!), men er en realitetsbetraktning over dagens ordning med en manglende anti-stalking lov.

Vi møter (altfor) mange mennesker som har opplevd stalking på kroppen, og de føler at de kommer til kort i sitt møte med myndighetene – og også ofte politiet. Continue reading →

Hva er Stalking?

I Stalk You

Stalking er på mange måter en trussel og et fenomen offeret i altfor stor grad er dømt til å håndtere alene. Politiet kan strafferettslig sett gjøre svært lite i denne typen saker – før man er langt og dypt inne i problematikken og stalkeren har begått lovbrudd han /hun kan dømmes for. Inntil da, er politiet ikke rette instansen til å håndtere dette fenomenet.

Continue reading →

Vold i nære relasjoner

Vold i Nære relasjoner

Menneskelig adferd, dog så forskjellige og sammensatt, er i mange tilfeller allikevel forutsigbart. Mange lurer på hvordan man kan unngå å involvere seg med mennesker som har potensialet til å bruke vold og trusler på ett senere tidspunkt. Vold i nære relasjoner ansees for å være et svært vanskelig fagfelt spesielt fra Politiet sin side. Store mørketall, få anmeldelser og enda færre domfellelser preger statistikkene. Continue reading →