Besøksforbud. Anti-stalkingsarbeidets hellige gral…

Besøksforbud synes på mange måter å være den endelige løsningen på stalking, og såkalt «vold i nære relasjoner». Men er det en (god) løsning?

Hva er et besøksforbud?

I juridisk sammenheng, er besøksforbudet et forbud politiet gir en person, hvor denne dermed nektes å kontakte en annen person. Forbudet nyttes for å hindre lovbrudd man ellers kan forvente at vil skje (vold etc.).

Det er politiet som utsteder besøksforbudet, men dette må verifiseres av Tingretten innen 5 dager fra pålegget er gitt.

Lovhjemmelen for et besøksforbud d er gitt i straffelovens § 222 a.

Påtalemyndigheten kan nedlegge besøksforbud dersom det er grunn til å tro at en person ellers vil

Besøksforbud

Besøksforbud

a)      begå en straffbar handling overfor en annen person,

b)      forfølge en annen person,

c)       eller på annet vis krenke en annens fred

Forbudet kan nedlegges dersom den som forbudet skal beskytte, har begjært det, eller allmenne hensyn krever det. § 170 a gjelder tilsvarende.

Besøksforbudet kan gå ut på at den forbudet retter seg mot,

a)      forbys å oppholde seg på et bestemt sted, eller

b)      å forfølge, besøke eller på annet vis kontakte en annen person

Så – man kan altså søke å få et rettslig påbud om at stalker (i dette tilfellet) nektes å ta kontakt med fornærmede, oppsøke fornærmede – på alle måter (fysisk, via pst/epost, telefonisk, etc.). Dersom han bryter dette påbudet, vil han kunne pågripes og også fengsles.

Dette høres bra ut, ikke sant?

Hadde det bare vært såpass enkelt! Det å få et besøksforbud er ikke alltid like enkelt. Besøksforbudet skal forhindre lovbrudd i tilfeller der man kan forvente at stalker vil forgripe seg på fornærmede. Men besøksforbud er ikke noe politiet deler ut på linje med reklamereflekser i høstsesongen.

  • «Søknaden» må være godt begrunnet og dokumentert
  • Tingretten må backe opp politiet i besøksforbudet (skjer ikke alltid)
  • Besøksforbudet kan ankes av den det pålegges (kan bli en langvarig prosess)

Når forbudet først er på plass, vil det være straffbart for stalker og kontakte fornærmede, og det er en teoretisk mulighet for at saken følges opp rettslig.

Besøksforbud

Besøksforbud

YES! Jeg fikk innvilget besøksforbud! Hva nå…?

Med et gjeldende besøksforbud, vil det nå som sagt være teoretisk straffbart for stalker og kontakte fornærmede – med de eventuelle begrensninger som ligger i kontaktforbudet.

  • Gjelder det all form for kontakt? (Kun fysisk eller også telefon, mail etc.?)
  • Gjelder det kun enkelte steder? (Hva om man deler omsorg for barn? Jobber på samme sted? Bor i samme område?)

Det er fortsatt fornærmede som på en måte bærer ansvar for den videre oppfølging. Herunder selve observasjonen av eventuell kontakt, dokumentasjonen av kontakten, samt varsling til politiet om bruddet.

Og her ligger noe av utfordringen. Det er dessverre etter min erfaring sjelden at politiet aktivt følger opp. Og der det følges opp, skjer det ofte kun ved bøtelegging av gjerningspersonen. Den etterlengtede fengslingen – som holder stalkeren vekk fra fornærmede uteblir i de aller, aller fleste tilfellene.

Brudd på besøksforbud her nok ikke den høyeste prioriteringen i politiet, og veldig få ser den egentlige ønskede og funksjonelle hensikten med dette. Hensikten skal primært være å forebygge vold/straffbare handlinger – ikke trekke hundrelapper inn i statskassens sorte hull.

Vi har konkrete saker hvor vi har dokumentert over 1700(!) brudd på et besøksforbud uten at det reageres.  Ett av disse omfattet innbrudd i leiligheten og voldsutøvelse mot fornærmede og hennes venn – alt filmet på video! Ekstremt, men likevel etter vår erfaring altfor symptomatisk i stalking sammenheng.

Vi har også opplevd at man ikke reagerer på brudd på besøksforbud med forklaringen at «Vi har tatt en samtale med ham, og han forklarer at de er kjærester. Da er det urimelig at han ikke får prate med henne!»

Det er ikke meningen å svartmale helt. I noen tilfeller (selv om de er svært sjeldne) reageres det og tas tak.

Juridisk sett har besøksforbudet en hensikt – uansett hvordan det følges opp i praksis. Som del av den totale strategien for håndtering av stalkingsaker, har besøksforbudet en plass.

Besøksforbudet ER MENT som et juridisk tiltak for å sikre fornærmede fred fra stalkeren. I så måte ville det vært et godt tiltak. Og i enkelte tilfeller fungerer det også slik. Bare så det er sagt.

Det FINNES også en rekke mennesker som respekterer et ilagt besøksforbud og lar fornærmede være i fred.

Ulempene ved et besøksforbud

Et ilagt besøksforbud, forteller stalkeren HVA han skal holde seg unna. Så om han nå ikke visste adressen din, er han nå gitt den via besøksforbudet. I disse tilfellene vil besøksforbudet bryte med sikkerhetstiltakene.

For en stalker (annerledes med «vold i nære relasjoner»), vil et besøksforbud være en bekreftelse på forholdet mellom han og fornærmede. Du har fortalt andre om ham, og andre blander seg nå inn i forholdet deres (husk at stalking ikke er fornuftig eller logisk atferd). I disse tilfellene, vil forkynnelsen av forbudet være en forsterker for atferden hans.

Et ilagt besøksforbud vil i enkelte tilfeller også kunne gi en falsk trygghet. I praksis er ikke et besøksforbud noe mer enn et stykke papir – rent praktisk. Selv om påbudet er forkynt, og sågar tilsynelatende akseptert, gir forbudet i seg selv ikke sikkerhet for fornærmede. Besøksforbud kan brytes! Det er m.a.o. ikke noen erstatning for alle de andre sikringstiltakene vi anbefaler i slike saker.

Besøksforbud som del av sikkerhetsvurderingen

safety-firstDet er m.a.o. ikke alltid at besøksforbudet er det rette verktøyet i stalkingsaker. Noen ganger – men ikke alltid. Jeg har her forsøkt å belyse noen av ulempene ved besøksforbudet.

Det endelige spørsmålet vi alltid stiller oss når vi vurderer dette verktøyet er; vil dette gjøre sikkerhetssituasjonen til fornærmede bedre eller dårligere? Simple as that. I det svaret er det en rekke faktorer som må vurderes:

Stalkerens atferd (tidligere og forventede)?

  • Den beste faktoren i det å forutsi fremtidig atferd er å se på tidligere atferd.

Eskaleringshastigheten i atferden.

  • Er atferden raskere enn prosessene rundt besøksforbudet

Hvor lang ut i stalkingatferden han er?

  • Har han allerede begått straffbare handlinger, er antatt effekten av forbudet lavere

Fornærmedes situasjon?

  • Vet stalkeren nå hvor hun er? Vaner? Besøkstider, reiseruter etc. Vil et besøksforbud avsløre/kompromittere OPSEC?

Å håndtere stalkingsaker er mer komplekst enn bare vurderingen av eventuelle besøksforbud. Dette er viktig å vite noe om.

Ofte vil et besøksforbud være en anbefalt isolert løsning anbefalt av politiet og enkelte sikkerhetsrådgivere. Brudd på besøksforbudet gitr en teoretisk mulighet til pågripelse og deretter fengsling av stalkeren. Men det er ikke i alle saker et en umiddelbar fengsling er en løsning for påtalemakten og politiet. Og i de tilfellene kommer man fort til de ovennevnte ulempene ved et besøksforbud.

Derfor må dette verktøyet vurderes nøye – og man må vurdere ulemper opp mot de antatte fordelene.

 

Kenneth Nielsen, CPS, CSS

 

NB! Denne artikkelen ser kun på besøksforbud ift. stalkingsaker. I «rene» voldssaker/vold i nære relasjoner stiller saken seg ofte litt annerledes. Derfor er det også en viktig del å identifisere eventuell stalkingatferd i vold i nære relasjoner, for å kunne finne/utvikle de beste strategiske håndteringsverktøyene til den enkelte sak.